Voorwaarden

Leveringsvoorwaarden van Carmodelz te Willemstad.

Artikel 1. Toepasselijkheid
Op alle aanbiedingen, offertes, orders, verkopen en leveringen van artikelen door Carmodelz, kantoorhoudende te Willemstad aan de Juliana van Stolbergstraat 2, 4797 HM, email adres
sales@carmodelz.nl , BTW nummer NL1440.45.436.B.01, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel te Breda onder nummer 20157590 aan afnemers (waaronder in deze leveringsvoorwaarden tevens wordt verstaan potentiële afnemers) en alle overeenkomsten ter zake daarvan en daarmee verband houdende zijn deze leveringsvoorwaarden van toepassing.

Artikel 2. Overeenkomst
De overeenkomst tussen Carmodelz en afnemer komt in alle gevallen eerst tot stand of wel (i) op het moment van schriftelijke bevestiging (waaronder elektronische bevestiging) van de inhoud van de overeenkomst door Carmodelz, ofwel (ii) op de dag dat Carmodelz met de uitvoering van de overeenkomst is begonnen, ofwel (iii) op het moment dat afnemer via het online bestelsysteem een bestelling plaatst, al naar gelang welk van de hiervoor onder (i), (ii) en (iii) aangeduide situaties zich als eerste voordoet.

Artikel 3. Informatieverplichtingen
Ten aanzien van afnemers die natuurlijke personen zijn en die niet handelen in de uitoefening van een beroep of bedrijf geldt het bepaalde in dit artikel 3.

Carmodelz draagt er zorg voor dat de leveringsvoorwaarden voor of bij het sluiten van de overeenkomst aan afnemer al dan niet elektronisch ter hand worden gesteld. Afnemer is zelf verantwoordelijk voor het desgewenst opslaan en printen van de leveringsvoorwaarden en de overeenkomst, door middel van daartoe op de Website, in de Browser van afnemer of anderszins beschikbare faciliteiten, en voor de (blijvende) toegankelijkheid van de opgeslagen kopieën.

Onverminderd eventuele voor Carmodelz bestaande wettelijke verplichtingen om de overeenkomst en/of de leveringsvoorwaarden te bewaren, is Carmodelz niet verplicht om een eventuele gearchiveerde overeenkomst en/of de leveringsvoorwaarden voor afnemer toegankelijk te houden.

De afnemer heeft het recht de overeenkomst gedurende 7 dagen na ontvangst van het artikel om welke reden dan ook te ontbinden. De afnemer dient in dat geval het artikel in de oorspronkelijke staat aan Carmodelz terug te zenden en wel naar het adres dat op de Website is aangegeven. De kosten van terugzending komen voor rekening van de afnemer.

Artikel 4. Afleveringen en daaraan verbonden kosten
Verzending van de door afnemer bestelde en betaalde op voorraad zijnde artikelen, geschiedt doorgaans binnen 1 werkdag, maar uiterlijk binnen 3 werkdagen na de ontvangst van het verschuldigde bedrag en zal plaatsvinden op het door afnemer verstrekte adres. Goederen die niet op voorraad zijn zullen doorgaans binnen 1 werkdag, maar uiterlijk binnen 3 werkdagen na binnenkomst worden verstuurd aan het door afnemer verstrekte adres. Indien goederen niet op voorraad zijn, wordt dit reeds voor het afrekenen aan afnemer gemeld in het online besteloverzicht. Op rekening geleverde goederen dienen per omgaande te worden betaald, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

Bij aflevering in Nederland wordt een bedrag van € 7,50 aan verzendkosten in rekening gebracht. Ingeval afnemer een bestelling plaatst voor in totaal € 150,00 of meer aan artikelen zullen geen verzendkosten in rekening worden gebracht.
Bij aflevering in meeste landen de Europese Unie wordt een bedrag van € 13 aan verzendkosten in rekening gebracht. Ingeval afnemer een bestelling plaatst voor in totaal € 200 of meer aan artikelen, zullen lagere verzendkosten in rekening worden gebracht. De verzendtarieven kunnen zonder aankondiging worden gewijzigd. De tarieven in het Carmodelz online bestelsysteem zijn leidend.

Artikel 5. Privacy
De door afnemer verstrekte persoonlijke gegevens zullen uitsluitend verwerkt worden voor de uitvoering van de overeenkomst en/of deze leveringsvoorwaarden. De persoonlijke gegevens van afnemer zullen niet voor andere doeleinden worden gebruikt noch aan derden worden verschaft, tenzij Carmodelz daartoe is gehouden uit hoofde van een wettelijke verplichting. Wanneer afnemer zijn/haar aan Carmodelz verstrekte persoonlijke gegevens wenst in te zien, te wijzigen en/of bij te werken, kan daarvoor een e-mail worden gestuurd naar het volgende e-mailadres sales@carmodelz.nl.

Artikel 6. Eigendomsvoorbehoud
Alle artikelen blijven eigendom van Carmodelz totdat algehele betaling is ontvangen voor de goederen en eventuele bijkomende kosten.

Artikel 7. Toepasselijk recht
Op de overeenkomst tussen Carmodelz en afnemer alsmede deze leveringsvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Geschillen tussen Carmodelz en afnemer uit hoofde van enige overeenkomst en/of de leveringsvoorwaarden of die daarmee verband houden worden uitsluitend berecht door de bevoegde rechter te Breda. Noch de overeenkomst noch de algemene leveringsvoorwaarden beogen afbreuk te doen aan eventuele toepasselijke bepalingen van dwingend recht.